Nederlands als 2e taal, betoog.

Nederlands als 2e taal

Gestart als een activiteit die, qua kosten, slechts een klein onderdeel was van het ‘Buurtbudget 2022’ (3,4%), is het project ‘Nederlands als 2e taal’ uitgegroeid tot een project van aanzienlijke importantie.
Dat is deels het gevolg van het overdonderende succes van het project en deels door de grote belangstelling die het kreeg in de wijk, in de gemeente en in de provincie.
Ontmoetingscentrum ‘de Glazenap’ doet dan ook zijn best om er een blijvende voorziening van te maken. Het kan daarbij niet zonder de (financiële) hulp van haar partners.

Hoe het zo kwam ?

Stichting de Glazenap heeft als doel:
Het bevorderen van de saamhorigheid onder de bewoners van de wijk ‘de Heide’ in Tegelen, door haar gebouw te gebruiken als huis van de wijk, voor de wijkbewoners activiteiten te organiseren en al hetgeen te verrichten dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Toen bewoners van de wijk in 2021 mochten bepalen aan welke activiteiten het door de gemeente toegekende Buurtbudget van € 140.000,- besteed moest gaan worden, paste het project ‘Beter Omgaan met elkaar’ perfect bij de doelstelling van onze stichting.
De doelgroep van het genoemde project waren immers niet-Nederlandstalige buurtbewoners. Veelal arbeidsmigranten uit Oost-Europa.
De werkgroep ging met enkele van hen in gesprek en snel werd duidelijk dat de nieuwe buren graag wilden integreren en met als hun autochtone buurtgenoten die graag in contact wilden komen belemmerd werden door het gegeven: dat men elkaars taal niet sprak.

Waarom doen we het ?

€ 4750,- kwam er beschikbaar voor het project en de werkgroep besloot met dat bedrag taallessen te gaan aanbieden. Twee doelen werden geformuleerd.
1. Voor onze gemeenschap:
mensen bij elkaar brengen en inbedden in onze samenleving.
2. Voor de taalhulpvragers:
een begin maken met het verstaan, spreken en lezen van de Nederlandse taal.
De basis voor integratie en participatie.

Wat doen we ?

Met enkele Poolse dames werd besproken hoe we ons aanbod moesten vormgeven om een zo groot mogelijke kans op succes te hebben.
Dat leidde tot een cursusaanbod van:
• Dertig zaterdagochtenden lang een lesblok van telkens twee uur ‘Nederlands als 2e taal’
• Dagelijks 30 minuten huiswerk (aangestuurd)

Kanttekening 1: Door de overweldigende aanmelding werd een tweede groep cursisten noodzakelijk. Met een subsidie van € 5000,- uit het SAM-fonds Venlo is die mogelijk gemaakt.
Kanttekening 2: Naast het lesaanbod ‘Nederlands als 2e Taal’ organiseren we activiteiten waarbij de ‘Ontmoeting met wijkbewoners’ centraal staat.
Kanttekening 3: We zoeken naar partners die invulling kunnen geven aan de hulpverlening bij problemen waar deze internationale werknemers mee geconfronteerd worden en middelen waarmee hun maatschappelijke positie verbeterd wordt.
Kanttekening 4: Voor het volledige programma van de gehanteerde methode zijn 160 lesuren (80 zaterdagochtenden) nodig. We beschikken niet over de daarvoor noodzakelijke financiën en zijn actief m.b.t. het werven van fondsen.

Hoe doen we dat ?

Voor wat betreft het lesaanbod:

 1. Door gebruik te maken van de diensten van
  Loek Waeijen,
  een ervaren NT2-docent;
 2. Met gebruik van de methode ‘TaalCompleet’ deel 1A incl. E-learning;
 3. In de vorm van klassikale lessen, oefenen in kleine groepjes en individuele ondersteuning;
 4. Met behulp van Taalmaatjes’, liefst 10 vrijwilligers uit de wijk die de docent assisteren;

Voor wat betreft Integratie en participatie:
5. Met informele momenten en activiteiten die vooral op sociale verbinding met de wijk(bewoners) gericht zijn.
6. Aanbieden van ondersteuning bij problemen middels voorzieningen van ons Huis van de Wijk en onze partner de gemeente Venlo.
7. Onderzoek naar mogelijkheden om met regionale, provinciale en landelijke instanties met vergelijkbare doelstellingen ons aanbod te verrijken.

De werkgroep

De organisatie is door het bestuur van de Glazenap en de werkgroep Wijkzaken in handen gegeven van een werkgroep bestaande uit Sjraar Dambacher, Pieter Wishaupt en Herman van den Eertwegh.
De werkgroep:

 • regelde de financiële kant van het project en het betaalverkeer;
 • organiseerde de lessen, de locatie en de hulpmiddelen;
 • wierf de cursisten (via de buren, brieven aan de ouders van bs. de Toermalijn, aan de schoolpoort en via de nieuwsbrief van de Glazenap);
 • wierf ‘taalmaatjes’ (via dezelfde weg als de cursisten);
 • hield informatiebijeenkomsten;
 • sloot overeenkomsten met de cursisten;
 • sloot een samenwerkingsovereenkomst met de docent;
 • verzorgde de interne en externe communicatie en de PR;
 • gaat het project presenteren en promoten op het provinciale congres ‘Spil van de Wijk’ op 22 juni in Kerkrade;
 • onderneemt pogingen naar de Gemeente Venlo om van het (tijdelijke) project een structurele voorziening te maken met een bijbehorende structurele financiering en
 • neemt deel aan de prijsvraag van ‘Onze Buurt’ in augustus 2023;

Wat maakt het project succesvol ?

Kenmerkend voor het project is, dat het nabij, laagdrempelig, toegankelijk en relatief goedkoop is en tegelijkertijd professioneel, betrouwbaar, effectief en verbindend. Het genereert veel draagvlak, motivatie en eigenaarschap bij alle betrokkenen.
De eerste cursus zat binnen twee weken vol.
Een tweede is inmiddels ook gestart.
We spreken over 30 cursisten en een wachtlijst.

Foto’s van de Nederlandse taallessen:

De docent ontvangst cursisten in De Glazenap.
De docent geeft les.
De docent ontvangst cursisten in het ontmoetingscentrum.
Onderwerp : namen van delen van het lichaam.
Onderwerp : namen van delen van het lichaam.
Opsplitsen in kleine groepen.
Opsplitsen in kleine groepen.
Buurt vrijwilliger helpen mee.
Buurt vrijwilliger helpen mee.
Een vrijwilliger legt het uit.
Een vrijwilliger legt het uit.
Het praten en het verstaan in de taal Nederlands.
Het praten en het verstaan in de taal Nederlands.

Bepalend voor het succes zijn de volgende factoren:
1. De lessen zijn op zaterdag.
2. Ze zijn zo goed als gratis.
3. De kwaliteit is hoog en de organisatie professioneel.
4. We beschikken over gedreven kartrekkers.
5. De lessen zijn in de eigen wijk, vertrouwd en dichtbij.
6. De cursisten zijn bekend met enkele mede-cursisten of taalmaatjes.
7. Er doen veel stellen mee en ouders van schoolgaande kinderen.
8. Er zijn 10 taalmaatjes beschikbaar.
9. Er worden ‘echte’ gesprekken gevoerd.
10. Die zorgen voor waardevolle ontmoetingen, verbinding en verbondenheid.

Nieuwe kwesties, kansen, bedreigingen en uitdagingen

 • Het aantal internationale werknemers dat kiest voor blijven en integreren groeit;
 • Om mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij is meer nodig dan alleen het beheersen van de Nederlandse taal;
 • De ‘laaggeletterdheid’ is een groeiend, nationaal probleem;
 • We krijgen de methode ‘TaalCompleet’ niet af binnen de projecttijd;
 • De projectfinanciering eindigt; een structurele voorziening is wenselijk;
 • Er is een tekort aan docenten;
 • De afstemming en samenwerking met partners laat te wensen over;
 • De arbeidsmigrant lijkt van burgerinitiatieven afhankelijk;
 • De overheid blijft top-down doordelegeren;
 • Werkgevers en uitzendbureaus nemen nauwelijks initiatieven tot integratie en emancipatie van hun niet-Nederlandstalige werknemers;

De Glazenap stelt deze kwesties, kansen, bedreigingen en uitdagingen lokaal en provinciaal aan de orde.

17-04-2023,

Sjraar Dambacher
06-24463967
sjraar.dambacher@gmail.com